ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) สอบคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 1  Portfolio 2 ประเภท TCAS 1  ความสามารถพิเศษ (ขับร้อง การแสดง ดนตรี กีฬา) ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท (รอบที่ 2) ปริญญาเอก (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 ม.ค. 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 1  Portfolio 1 ประเภท รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท (รอบที่ 1) ปริญญาเอก (รอบที่ 1)    

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ

ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566      1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา กำหนดการตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ของแต่ละประเภทการรับ ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา      2. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1- 19 มิถุนายน 2566 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว ยื่นไฟล์เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษา (ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) เข้าสู่ระบบรายงานตัวนักศึกษา      3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา