ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทร

(+66) 2287 9625

จ. - ศ. 8.30 – 16.30 น.
วันและเวลาราชการ ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วิทยาลัยนานาชาติ

กองพัฒนานักศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ