ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ระบบ TCAS
รับตรง วุฒิ ปวช./ปวส.
ความสามารถพิเศษ
หลักสูตรภาคสมทบ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
TCAS1 Portfolio 1     (1 – 30 พ.ย. 66)
TCAS1 Portfolio 2     (1 – 27 ธ.ค. 66)
TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)     (22 ม.ค. – 15 มี.ค. 67)
TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)     (22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67)
TCAS3 Admission     (สมัครผ่านระบบ mytcas.com ระหว่างวันที่ 6 – 12 พ.ค. 67)
TCAS4 Direct Admission     (27 – 31 พ.ค. 67)
รับตรง1 ปวช./ปวส.     (1 – 30 พ.ย. 66)
รับตรง2 ปวช./ปวส.     (1 – 27 ธ.ค. 66)
ประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) วุฒิ ปวช./ปวส.    (22 ม.ค. – 15 มี.ค. 67)
ประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) วุฒิ ปวช./ปวส.    (22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67)
รับตรง3 ปวช./ปวส.    (22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67)
รับตรง4 ปวช./ปวส.     (5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67)
รับสมัคร  1 – 7 มิ.ย. 67
รอบที่ 1     (1 – 30 พ.ย. 66)
รอบที่ 2     (1 – 27 ธ.ค. 66)
รอบที่ 3     (22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67)

รอบที่ 4     (5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67)

รอบที่ 1     (1 – 30 พ.ย. 66)
รอบที่ 2     (1 – 27 ธ.ค. 66)
รอบที่ 3     (22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67)
รอบที่ 4     (5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67)
รอบที่ 1     (1 – 30 พ.ย. 66)
รอบที่ 2     (1 – 27 ธ.ค. 66)
รอบที่ 3     (22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67)
รอบที่ 4     (5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67)