ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2567       ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ปฏิทินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.) ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทหลักสูตรภาคสมทบ ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2566 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปฏิทินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 – คุณสมบัติ – ช่องทางการติดต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท รับโดยคณะ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภทรับโดยคณะ ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทรับโดยคณะ ระดับบัณฑิตศึกษา    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 4 Direct Admission ประภท รับตรง 4 ปวช./ปวส. ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภท ผู้พิการ   ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รอบที่ 4 ปริญญาเอก รอบที่ 4  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 4 Direct Admission)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS 4 Direct Admission) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS4 Direct Admission  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 3 Admission)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS 3 Admission) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS3  Admission  

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS4 Direct Admission รับตรง 4 ปวช./ปวส. หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภทผู้พิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท (รอบที่ 4) ปริญญาเอก (รอบที่ 4)    

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS4 Direct Admission)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission

ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ลงทะเบียนที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 6 มิ.ย. 66 ดาวน์โหลดรายชื่อ หลักฐานและไฟล์เอกสารที่ใช้ในวันสอบ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองแพทย์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พ.ค. 66 ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)  TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) หลักสูตรภาคปกติ (เดิมคือ ภาคสมทบ 3)