ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS 4 Direct Admission 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67 ลงทะเบียนที่นี่ 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 4 มิ.ย. 67 6. ดําเนินการคัดเลือก 6 มิ.ย. 67 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13 มิ.ย. 67

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 3 Admission

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS3 Admission 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ 6 – 12 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประมวลผลจัดลำดับโดยระบบ TCAS ครั้งที่ 1  วันที่ 13 – 19 พ.ค. 67 ครั้งที่ 2  วันที่ 22 – 24 พ.ค. 67 4.

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67 ลงทะเบียนที่นี่ 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 5 เม.ย. 67 5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก ในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย 2. ไฟล์เอกสารที่ใช้ในการอัปโหลดผ่านระบบส่งรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย MOU ใบรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษา พร้อมกับประทับตราของสถานศึกษา (ดาวน์โหลดได้เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลด ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะหลักสูตรที่ระบุว่าต้องผ่านการทดสอบตาไม่บอดสี) 3. การสมัครและชำระค่าสมัคร 1. ผู้ประสานงานของสถานศึกษาเครือข่าย ทำการบันทึกข้อมูลผู้สมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบส่งรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. –

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 1 Portfolio 2

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67 ลงทะเบียนที่นี่ 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 5 ม.ค. 67 5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์   

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 1 Portfolio1

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67 ลงทะเบียนที่นี่ 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 12 ธ.ค. 66 5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์   

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 4

ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 4 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 17 พ.ค. 67 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก 5. ดําเนินการคัดเลือก รูปแบบ On-site