ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศการแต่งกายที่ใช้ในการติดรูปถ่ายบนบัตรประจำตัวนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.พ. 2564 ประกาศการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2557

ประเภทรับตรงเพิ่มเติม / โควตานักกีฬา ปีการศึกษา 2566

ประเภทเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566 โควตานักกีฬา (24 มี.ค. 66) ชำระค่าสมัคร ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก รับตรงเพิ่มเติม (21 มี.ค. 66) ชำระค่าสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ

ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา กำหนดการตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ของแต่ละประเภทการรับ ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา       2. ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้การแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา –  สำหรับนักศึกษาไทย (ดาวน์โหลดเอกสาร) –  สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ดาวน์โหลดเอกสาร) การเทียบโอนรายวิชา เฉพาะระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ) ตรวจสอบรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (สมทบ)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคสมทบ) กำหนดการรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 28 ก.ย. – 28 ต.ค. 65 รายละเอียดการสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 ต.ค. 65 ดําเนินการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 30 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 11 พ.ย. 65 ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา รายงานตัวนักศึกษา คลิกที่นี่

ผู้พิการ

ประเภทผู้พิการ ประกาศ แผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก ดาวน์โหลดแผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัคร รับสมัคร 2 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เมื่อชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ให้ส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th สำเนาหลักฐานการจ่ายชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 6 มิ.ย. 66 หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     (ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์) บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ดําเนินการคัดเลือก 7 มิ.ย. 66