สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม

การรับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประเภท การรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  4 มิ.ย. 67 2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การชำระเงิน ชำระค่าบำรุงการศึกษาฯ (ค่าเทอม) การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา อัปโหลดเอกสารรายงานตัว

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับโดยคณะ ปีการศึกษา2567

การรับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประเภทการรับโดยคณะ 1. สมัครผ่านทางคณะ/หลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  4 มิ.ย. 67 5 ก.ค. 67 3. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 12 ก.ค. 67 กำหนดการชำระเงิน ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก ชำระค่าบำรุงการศึกษาฯ (ค่าเทอม) การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 21 – 31 พ.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงเพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (เพิ่มเติม)  ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร พฤษภาคม 2567)        

ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง เพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ปีการศึกษา 2567 ประเภท รับตรง เพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ประกาศ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่  21 – 31 พ.ค. 2567 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 4 มิ.ย. 67 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน

ระดับปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ เพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2567 ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ เพิ่มเติม 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ประกาศ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่  21 พ.ค. – 31 พ.ค. 67  เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 4 มิ.ย. 67 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน)

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2566 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2565 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2564 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  ยืนยันสิทธิ์วันที่  6-7 ก.พ. 67  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)  

ระดับปริญญาตรี ประเภท ผู้พิการ

ปีการศึกษา 2567 ประเภท ผู้พิการ 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ประกาศแผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่  5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67  16 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 21 พ.ค. 67 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก สถานที่สอบสัมภาษณ์ 4. ดําเนินการคัดเลือก ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลดสถานที่สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2567 PDF