เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ประเภท รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 1)

อัตราการเก็บเงินค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

อัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) ดาวน์โหลด ประกาศอัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) ดาวน์โหลด ประกาศอัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ คณะบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) ดาวน์โหลด ประกาศอัตราการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566) ดาวน์โหลด ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS 4 Direct Admission 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ จะถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ 3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67 ลงทะเบียนที่นี่ 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 4 มิ.ย. 67 5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 3 Admission

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS3 Admission 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ 6 – 12 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประมวลผลจัดลำดับโดยระบบ TCAS ครั้งที่ 1  วันที่ 13 – 19 พ.ค. 67 ครั้งที่ 2  วันที่ 22 – 24 พ.ค. 67 4.

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67 ลงทะเบียนที่นี่ 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 5 เม.ย. 67 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด สถานที่สอบคัดเลือก 5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาเครือข่าย 2. ไฟล์เอกสารที่ใช้ในการอัปโหลดผ่านระบบส่งรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย MOU ใบรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษา พร้อมกับประทับตราของสถานศึกษา (ดาวน์โหลดได้เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลด ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะหลักสูตรที่ระบุว่าต้องผ่านการทดสอบตาไม่บอดสี) 3. การสมัครและชำระค่าสมัคร 1. ผู้ประสานงานของสถานศึกษาเครือข่าย ทำการบันทึกข้อมูลผู้สมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบส่งรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. –

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 1 Portfolio 2

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67 ลงทะเบียนที่นี่ 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 5 ม.ค. 67 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดสถานที่สอบคัดเลือก 5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 1 Portfolio1

ปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67 ลงทะเบียนที่นี่ 4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 12 ธ.ค. 66 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด สถานที่สอบคัดเลือก 5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก

ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก เกณฑ์มาตรฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 รอบรับสมัคร (พฤษภาคม 2567) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ประกาศ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่  21 – 31 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 4 มิ.ย. 67 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร