เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ธันวาคม 2566) ระดับปริญญาเอก (ธันวาคม 2566)    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม(เพิ่มเติม) (7/02/2567) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยวิทยาลัยนานาชาติ(เพิ่มเติม) (4/01/2567) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม(เพิ่มเติม) (4/01/2567) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม(เพิ่มเติม) (4/01/2567) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (21/12/2566) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยวิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม)