เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 2) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 2)    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (6/12/2566) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม) (28/11/2566) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยกองพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม) (27/11/2566) ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2566 โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (21/11/2566)   ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2566 วิทยาลัยนานาชาติ (15/11/2566)