ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 

ปฏิทินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับบัณฑิตศึกษา

   

ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS

ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ระดับปริญญาตรี ประเภทหลักสูตรภาคสมทบ

ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถพิเศษ