ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566     1. ชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา     2. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา กำหนดการตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ของแต่ละประเภทการรับ ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา      3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2566 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว ยื่นไฟล์เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษา เข้าสู่ระบบรายงานตัวนักศึกษา      4. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2567       ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ปฏิทินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.) ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทหลักสูตรภาคสมทบ ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2566 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ปฏิทินคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี

ค่าเทอม ปีการศึกษา 2566

ค่าเทอม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2566) ดาวน์โหลด ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน พ.ศ. 2566 (ประกาศ

แผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 แผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ) ประจำปีการศึกษา 2566 แผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ) ประจำปีการศึกษา 2566 29 May 2023 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ 23 May 2023 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา 19

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 – คุณสมบัติ – ช่องทางการติดต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท รับโดยคณะ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภทรับโดยคณะ ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทรับโดยคณะ ระดับบัณฑิตศึกษา    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 4 Direct Admission ประภท รับตรง 4 ปวช./ปวส. ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภท ผู้พิการ   ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รอบที่ 4 ปริญญาเอก รอบที่ 4  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 4 Direct Admission)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS 4 Direct Admission) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS4 Direct Admission