เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS4 Direct Admission

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 27 – 31 พ.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission    

ประกาศแผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศแผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ) ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 21 – 31 พ.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรงเพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (เพิ่มเติม)  ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร พฤษภาคม 2567)        

ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง เพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ปีการศึกษา 2567 ประเภท รับตรง เพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ประกาศ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่  21 – 31 พ.ค. 2567 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 4 มิ.ย. 67 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน

ระดับปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ เพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2567 ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ เพิ่มเติม 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ประกาศ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่  21 พ.ค. – 31 พ.ค. 67  เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 4 มิ.ย. 67 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)   ผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 4 (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภท ผู้พิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร เมษายน 2567)  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบTCAS2 Quota

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) ประเภท รับตรงพิเศษ  

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4

ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 5 เม.ย. – 16 พ.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 4 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 4) ผู้พิการ  ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร เมษายน 2567)        

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 3 (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (ส่งรายชื่อนักเรียน) ประเภท สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (สมัครด้วยตนเอง) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท / ปริญญาเอก  รอบรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) ประเภท รับตรงพิเศษ