ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบTCAS1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  ยืนยันสิทธิ์วันที่  6-7 ก.พ. 67  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  ยืนยันสิทธิ์วันที่  6-7 ก.พ. 67  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)