ระดับปริญญาตรี ประเภท ผู้พิการ

ปีการศึกษา 2567 ประเภท ผู้พิการ 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ประกาศแผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก และการรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 17 พ.ค. 67 4. ดําเนินการคัดเลือก ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 29 มกราคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่  1 – 27 ธ.ค. 66 ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก (ธันวาคม 2566)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 22 ม.ค. – 15 มี.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (ส่งรายชื่อนักเรียน) ระหว่าง วันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (สมัครด้วยตนเอง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 12 มกราคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  (พฤศจิกายน 2566)  

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)   ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร ธันวาคม 2566) ช่องทางการติดต่อ ปริญญาตรี : facebook รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ