ปีการศึกษา 2567

ประเภท ผู้พิการ

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
4. ดําเนินการคัดเลือก

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้

4. ดําเนินการคัดเลือก
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา