เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS4 Direct Admission)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พ.ค. 66 ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)  TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) หลักสูตรภาคปกติ (เดิมคือ ภาคสมทบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 พ.ค. 66 ระดับปริญญาตรี  รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม สถานศึกษาเครือข่าย ส่งรายชื่อนักเรียน (วุฒิ ปวช./ปวส.) สถานศึกษาเครือข่าย สมัครด้วยตนเอง (วุฒิ ปวช./ปวส.) รับตรง 3 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 3) หลักสูตรภาคปกติ (เดิมคือ ภาคสมทบ รอบที่ 3) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 3) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 เม.ย. 66 ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) หลักสูตรภาคปกติ  (เดิมคือ ภาคสมทบ 3)  

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครด้วยระบบ TCAS ระหว่าง วันที่ 7 – 13 พ.ค. 66 ที่ www.mytcas.com ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS3 Admission สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 2 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 4 ปวช./ปวส. หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 4) ประเภทผู้พิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่3) ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) ประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) วุฒิ ปวช./ปวส. ประเภทรับตรง 2 ปวช./ปวส. (เพิ่มเติม) ประเภทรับตรง 3 ปวช./ปวส. หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 3) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 3) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 3)    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 ก.พ.66 ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 Portfolio1 ประเภท TCAS1 Portfolio2 ประเภท TCAS1 ความสามารถพิเศษ (ขับร้อง ดนตรี การแสดง กีฬา)  

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครที่สถานศึกษา ระหว่าง วันที่ 21 ก.พ. – 24 มี.ค. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) ประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) วุฒิ ปวช./ปวส. สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 21 ก.พ. – 7 เม.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) ประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) วุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 7 ก.พ.66 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รอบที่ 2  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 ก.พ.66 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 1  Portfolio 2 ประเภท TCAS 1  ความสามารถพิเศษ (ขับร้อง การแสดง ดนตรี กีฬา)