เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 2) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 2)    

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ประเภท รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 1)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 – คุณสมบัติ – ช่องทางการติดต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท รับโดยคณะ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภทรับโดยคณะ ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทรับโดยคณะ ระดับบัณฑิตศึกษา    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 4 Direct Admission ประภท รับตรง 4 ปวช./ปวส. ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภท ผู้พิการ   ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รอบที่ 4 ปริญญาเอก รอบที่ 4  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 4 Direct Admission)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS 4 Direct Admission) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS4 Direct Admission  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 3 Admission)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS 3 Admission) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS3  Admission  

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS4 Direct Admission รับตรง 4 ปวช./ปวส. หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภทผู้พิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท (รอบที่ 4) ปริญญาเอก (รอบที่ 4)    

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS4 Direct Admission)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พ.ค. 66 ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)  TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) หลักสูตรภาคปกติ (เดิมคือ ภาคสมทบ 3)