ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)   ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ประเภท รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (พฤศจิกายน 2566) ระดับปริญญาเอก (พฤศจิกายน 2566)    

สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลดสถานที่สอบคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2567 PDF