ประเภทรับตรงเพิ่มเติม / โควตานักกีฬา ปีการศึกษา 2566

ประเภทเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566 รับตรงเพิ่มเติม (24 ก.ค. 66) ชำระค่าสมัคร ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระค่าเทอม/บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา) ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทการรับเพิ่มเติม (6) รับตรงเพิ่มเติม (6 ก.ค. 66) ชำระค่าสมัคร ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระค่าเทอม/บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา) ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทการรับเพิ่มเติม (5) รับตรงเพิ่มเติม (28 มี.ค. 66) ชำระค่าสมัคร ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระค่าเทอม/บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา) ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคสมทบ

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคสมทบ