อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2567

(ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2566

(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน พ.ศ. 2566

(ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ พ.ศ. 2566

(ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

(ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2566

(ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันอุบัติเหตุ) พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันอุบัติเหตุ) พ.ศ. 2565

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565

(ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคพิเศษ พ.ศ. 2564

(ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาฯ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด พ.ศ. 2564 

(ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาฯ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2564

(ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564)

ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน พ.ศ. 2563

(ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)