ปีการศึกษา 2567

ประเภท ความสามารถพิเศษ

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 67
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ

ให้ผู้สมัครจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติความสามารถพิเศษในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้

5. ดําเนินการคัดเลือก
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
7. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา