ปีการศึกษา 2567

ประเภท ความสามารถพิเศษ

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 67
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
4. ดําเนินการคัดเลือก
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา