ปีการศึกษา 2567

ประเภท TCAS3 Admission

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ 6 – 12 พ.ค. 67
3. ประมวลผลจัดลำดับโดยระบบ TCAS
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
  • การยื่นประมวลผลครั้งที่ 2 ระบบจะยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ
6. สละสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS (เฉพาะผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์)
  • (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ประเภท TCAS 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์)
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
8. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา