ปีการศึกษา 2567

ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 1

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้

5. ดําเนินการคัดเลือก รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
7. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา