ปีการศึกษา 2567

ประเภท TCAS 4 Direct Admission

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 67
3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
6. ดําเนินการคัดเลือก
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
11. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา