ปีการศึกษา 2567

ประเภท TCAS 4 Direct Admission

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 67
เงื่อนไขการสมัคร
  • ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) หรือหากเคยทำการสละสิทธิ์มาแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนครั้ง ตามที่ระบบ TCAS กำหนด จึงจะสามารถทำการสมัครในรอบ TCAS4 ได้
  • หากภายหลัง มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ ว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามเงื่อนไข จะถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • ตรวจสอบสถานะสิทธิ์ในระบบ TCAS ก่อนการสมัคร
3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้

6. ดําเนินการคัดเลือก รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
11. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา