การรับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประเภทการรับโดยคณะ

1. สมัครผ่านทางคณะ/หลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2567
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
3. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • กำหนดการชำระเงิน
  • ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
  • ชำระค่าบำรุงการศึกษาฯ (ค่าเทอม)
 • การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
  • บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
  • อัปโหลดเอกสารรายงานตัว
  • รายงานตัวนักศึกษา (ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 36 )
  • ตรวจสอบวุฒิการศึกษา