การรับบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประเภท การรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา