ปีการศึกษา 2567

ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67
3. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
5. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก ในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้

6. ดําเนินการคัดเลือก รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
9. สละสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS (เฉพาะผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์)
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
11. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา