ปีการศึกษา 2567

ประเภท สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (สมัครด้วยตนเอง)

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้

5. ดําเนินการคัดเลือก รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
6. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา