ปีการศึกษา 2567

ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)

1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร
2. ไฟล์เอกสารที่ใช้ในการอัปโหลดผ่านระบบส่งรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย MOU
  • ใบรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษา พร้อมกับประทับตราของสถานศึกษา (ดาวน์โหลดได้เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว)
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน
  • หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลด
  • ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะหลักสูตรที่ระบุว่าต้องผ่านการทดสอบตาไม่บอดสี)
3. การสมัครและชำระค่าสมัคร

1. ผู้ประสานงานของสถานศึกษาเครือข่าย ทำการบันทึกข้อมูลผู้สมัครและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบส่งรายชื่อผู้สมัครประเภทสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)

2. ผู้สมัครทำการดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (ใบ Pay in)

4. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบและผลการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
5. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 67
6. คณะกรรมการสอบคัดเลือกทำการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

หมายเหตุ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการต้องการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม จะทำการติดต่อไปยังผู้สมัครสอบ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีดังกล่าว

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
9. สละสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS (เฉพาะผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์)
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 
11. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา