ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

     1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
     2. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)
     3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
  • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้การแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

   –  สำหรับนักศึกษาไทย (ดาวน์โหลดเอกสาร)

   –  สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     4. เทียบโอนรายวิชา
     5. ตรวจสอบตารางเรียน
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน (สำหรับนักศึกษาปี 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 ทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนเรียนให้อัตโนมัติ)
  • เข้าสู่ระบบ
     6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     7. ลงทะเบียนจองชุดพละ (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
     8. สามารถตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
          ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ สมบูรณ์แล้วเท่านั้น)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7  มิถุนายน 2566

  •