ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 2

คลิกที่นี่ ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 2 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 5 ม.ค. 67 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก 5. ดําเนินการคัดเลือก รูปแบบ On-site

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 1

คลิกที่นี่ ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 1 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 12 ธ.ค. 66 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด สถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 2

คลิกที่นี่ ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 2 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 5 ม.ค. 67 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก 5. ดําเนินการคัดเลือก รูปแบบ On-site

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 1

คลิกที่นี่ ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 1 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 12 ธ.ค. 66 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด สถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก

ระดับปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4

ปีการศึกษา 2567 ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่  5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67  16 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 21 พ.ค. 67 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก สถานที่สอบสัมภาษณ์ 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 3

ปีการศึกษา 2567 ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 3 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 5 เม.ย. 67 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด สถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน

ระดับปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 2

ปีการศึกษา 2567 ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 2 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 5 ม.ค. 67 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดสถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน)

ระดับปริญญาตรี ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 1

ปีการศึกษา 2567 ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 1 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 12 ธ.ค. 66 ดาวน์โหลด รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด สถานที่สอบคัดเลือก 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน

ระดับปริญญาตรี ประเภท ความสามารถพิเศษ

ปีการศึกษา 2567 ประเภท ความสามารถพิเศษ 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 12 มิ.ย. 67 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก สถานที่สอบสัมภาษณ์ 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติความสามารถพิเศษในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ เอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก 5. ดําเนินการคัดเลือก 15 มิ.ย. 67 6.

ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 4 (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ปีการศึกษา 2567 ประเภท รับตรง 4 (วุฒิ ปวช./ปวส.) 1. ศึกษารายละเอียดการรับจากระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่  5 เม.ย. – 9 พ.ค. 67  16 พ.ค. 67 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 21 พ.ค. 67 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก สถานที่สอบสัมภาษณ์ 4. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานในรูปแบบเอกสาร เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบคัดเลือก โดยมีเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์