เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

คณะศิลปศาสตร์
 
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคสมทบ)
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ดําเนินการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
รายงานตัวนักศึกษา
เอกสารขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา