ปีการศึกษา 2566

ประเภทผู้พิการ

ประกาศ แผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก
รับสมัคร
เมื่อชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ให้ส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th
  • สำเนาหลักฐานการจ่ายชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ
ดําเนินการคัดเลือก

รูปแบบการสอบคัดเลือก

♦ คณะที่สอบคัดเลือกรูปแบบ Online ให้ผู้สมัครทำการสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม Line

♦ คณะที่สอบคัดเลือกรูปแบบ On-site

ให้ผู้สมัครมาทำการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยตามสถานที่กำหนด

  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ       คลิก