ประเภทผู้พิการ

ประกาศ แผน หลักเกณฑ์การคัดเลือก
รับสมัคร
เมื่อชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ให้ส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th
  • สำเนาหลักฐานการจ่ายชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ       คลิก