เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ดําเนินการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ชำระค่าสมัครสอบ

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
รายงานตัวนักศึกษา
เอกสารขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา