ปีการศึกษา 2566

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS3 Admission

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com
ประมวลผลการจัดลำดับโดยระบบ TCAS
ประกาศผลการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
สละสิทธิ์ TCAS
การสัมภาษณ์/ ตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการสอบคัดเลือกดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการต้องการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม จะทำการติดต่อไปยังผู้สมัครสอบ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีดังกล่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ       คลิก