ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบTCAS1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  ยืนยันสิทธิ์วันที่  6-7 ก.พ. 67  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2)  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 29 มกราคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่  1 – 27 ธ.ค. 66 ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก (ธันวาคม 2566)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 22 ม.ค. – 15 มี.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (ส่งรายชื่อนักเรียน) ระหว่าง วันที่ 22 ม.ค. – 22 มี.ค. 67 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) สถานศึกษาเครือข่าย วุฒิ ปวช./ปวส. (สมัครด้วยตนเอง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 12 มกราคม 2567  รอบรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  (พฤศจิกายน 2566)  

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)   ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร ธันวาคม 2566) ช่องทางการติดต่อ ปริญญาตรี : facebook รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สอบคัดเลือก วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. รูปแบบ On-site (ผู้สมัครมาสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย)   ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ประเภท รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (พฤศจิกายน 2566) ระดับปริญญาเอก (พฤศจิกายน 2566)    

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 – 27 ธ.ค. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) ประเภท รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ธันวาคม 2566) ระดับปริญญาเอก (ธันวาคม 2566)    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม(เพิ่มเติม) (7/02/2567) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยวิทยาลัยนานาชาติ(เพิ่มเติม) (4/01/2567) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม(เพิ่มเติม) (4/01/2567) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม(เพิ่มเติม) (4/01/2567) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) (21/12/2566) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ประเภทการรับโดยวิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 1 – 30 พ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 1) ประเภท รับตรง 1 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 1) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 1)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา