ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) เพิ่มเติม ประเภท TCAS 4 Direct Admission ประภท รับตรง 4 ปวช./ปวส. ประเภท หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภท ผู้พิการ   ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รอบที่ 4 ปริญญาเอก รอบที่ 4  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 4 Direct Admission)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS 4 Direct Admission) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS4 Direct Admission  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 3 Admission)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS 3 Admission) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS3  Admission  

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4) ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS4 Direct Admission รับตรง 4 ปวช./ปวส. หลักสูตรภาคสมทบ 4 ประเภทผู้พิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท (รอบที่ 4) ปริญญาเอก (รอบที่ 4)    

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภท TCAS4 Direct Admission)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission

ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS4 Direct Admission ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ลงทะเบียนที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก 6 มิ.ย. 66 ดาวน์โหลดรายชื่อ หลักฐานและไฟล์เอกสารที่ใช้ในวันสอบ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์     ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองแพทย์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พ.ค. 66 ระดับปริญญาตรี TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน)  TCAS 2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) หลักสูตรภาคปกติ (เดิมคือ ภาคสมทบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 พ.ค. 66 ระดับปริญญาตรี  รับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม สถานศึกษาเครือข่าย ส่งรายชื่อนักเรียน (วุฒิ ปวช./ปวส.) สถานศึกษาเครือข่าย สมัครด้วยตนเอง (วุฒิ ปวช./ปวส.) รับตรง 3 (วุฒิ ปวช./ปวส.) หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 3) หลักสูตรภาคปกติ (เดิมคือ ภาคสมทบ รอบที่ 3) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่ 3) ระดับปริญญาเอก (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3) รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 เม.ย. 66 ประเภท ระดับปริญญาตรี TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (ส่งรายชื่อนักเรียน) TCAS2 สถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง) หลักสูตรภาคปกติ  (เดิมคือ ภาคสมทบ 3)  

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 4)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครด้วยระบบ TCAS ระหว่าง วันที่ 7 – 13 พ.ค. 66 ที่ www.mytcas.com ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS3 Admission สมัครด้วยวิธีออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 2 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 ประเภทที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 4 ปวช./ปวส. หลักสูตรภาคสมทบ (รอบที่ 4) ประเภทผู้พิการ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (รอบที่