ปีการศึกษา 2566

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS1 Portfolio2

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัคร
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

รูปแบบการสอบคัดเลือก

♦ คณะที่สอบคัดเลือกรูปแบบ Online

ให้ผู้สมัครทำการสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม Line

♦ คณะที่สอบคัดเลือกรูปแบบ On-site

ให้ผู้สมัครมาทำการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยตามสถานที่กำหนด

  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
สละสิทธิ์ TCAS
  • ครั้งที่ 1  วันที่ 9 ก.พ. 66
  • ครั้งที่ 2  วันที่ 6 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ       คลิก