ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รอบที่ 1

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
สแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line
หลักฐานและไฟล์เอกสารที่ใช้ในวันสอบ
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ       คลิก