ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  •  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (23 พ.ย. 65) 
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (23 พ.ย. 65) 
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (9 พ.ย. 65) 

คณะบริหารธุรกิจ

  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (23 พ.ย. 65) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ชำระค่าสมัครสอบ

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ระหว่างวันที่ 22 – 27 พ.ย. 65
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล ระหว่างวันที่ 22 – 27 พ.ย. 65
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 9 – 21 พ.ย. 65
  • ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
  • เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
รายงานตัวนักศึกษา
เอกสารขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา