ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

คณะศิลปศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคสมทบ)
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) (8 พ.ย. 65)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (23 พ.ย. 65)
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (23 พ.ย. 65)
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (9 พ.ย. 65)
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) (8 พ.ย. 65)

– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นักศึกษาชาวต่างชาติ) (8พ.ย. 65)

คณะบริหารธุรกิจ
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล (23 พ.ย. 65)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ภาคพิเศษ (11 พ.ย. 65)