ปีการศึกษา 2566

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รอบที่ 3

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสอบ
ดําเนินการคัดเลือก

รูปแบบการสอบคัดเลือก

♦ สอบคัดเลือกรูปแบบ Online

ให้ผู้สมัครทำการสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม Line

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ       คลิก