ปีการศึกษา 2566

ประเภทรับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.)

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัคร

กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครสอบด้วย วุฒิ ปวช. ที่ไม่สามารถเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เนื่องจากต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 ให้ส่งหลักฐานเพื่อขอเลื่อนการสอบ มายังแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566  คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

รูปแบบการสอบคัดเลือก

♦ คณะที่สอบคัดเลือกรูปแบบ Online

ให้ผู้สมัครทำการสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม Line

♦ คณะที่สอบคัดเลือกรูปแบบ On-site

ให้ผู้สมัครมาทำการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยตามสถานที่กำหนด

  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักฐานและไฟล์เอกสารที่ใช้ในวันสอบ
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       2. ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ       คลิก