ข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

    1. ชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
    2. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
     3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)
     4. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
  • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ทั้งนี้การแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

   –  สำหรับนักศึกษาไทย (ดาวน์โหลดเอกสาร)

   –  สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

     5. เทียบโอนรายวิชา
     6. ตรวจสอบตารางเรียน
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน (สำหรับนักศึกษาปี 1 ภาคเรียนที่ 1/2567 ทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนเรียนให้อัตโนมัติ)
  • เข้าสู่ระบบ
     7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     8. ลงทะเบียนจองชุดพละ (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
     

     ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18  กันยายน 2566

  •