ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ระบบ TCAS
หลักสูตรภาคปกติ วุฒิ ปวช./ปวส.
หลักสูตรภาคสมทบ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก