ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) รอบที่ 1

ระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
หลักฐานและไฟล์เอกสารที่ใช้ในวันสอบ
  • ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร
  • ดาวน์โหลดใบเข้าสอบสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่ายพร้อมหมายเลขประจำตัวประชาชน (สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน)
  • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • ใบรับรองแพทย์ ที่ทำการทดสอบแบบ Ishihara Test (เฉพาะหลักสูตรที่ระบุว่าต้องผ่านการทดสอบตาไม่บอดสี)
ดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  • วันที่ 14 มกราคม – 18 มิถุนายน 2565  
  • ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
  • เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *